CENTRUM INFORMACJI
13952
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-13952,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-9.5,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Regulamin sklepu:

I. Postanowienia ogólne.
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nekla.com.pl, prowadzony jest przez ONE-A Adrian Tkaczyk (adres korespondencyjny: ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz; NIP: 5542612311; REGON: 340301942); adres e-mail: kontakt@nekla.com.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego nekla.com.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,

w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nekla.com.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – przedsiębiorstwo ONE-A Adrian Tkaczyk (adres korespondencyjny: ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz; NIP: 5542612311; REGON: 340301942); adres e-mail: kontakt@nekla.com.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „KUPUJĘ I PŁACĘ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży Produktu (w tym m.in. ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności).
2.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz; lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@nekla.com.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z ww. punktem Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez: wiadomość mailową dostarczoną na adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie Regulaminu.

IV. Sposoby i terminy płatności za towar.
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank, numer rachunku: 18 1140 2004 0000 3402 7487 9219.
4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. Koszt, sposoby i termin realizacji dostawy oraz odbioru towaru.
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VI. Reklamacja produktu.
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:
ONE-A ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz; lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nekla.com.pl.
6.3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,  a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

VII. Prawo odstąpienia od umowy.
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wyślij informację o odstąpieniu od umowy na adres mailowy pracowni: kontakt@nekla.com.pl w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki.
7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dostępny jest
na stronie internetowej www.nekla.com.pl.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz.
7.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej
w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Prawo wymiany produktu.
8.1. Klient, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym o tej samej lub innej wartości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o wymianie Produktu powinno zostać złożone w formie elektronicznej adres: kontakt@nekla.com.pl.
8.2. Klient w przypadku wymiany Produktu zobowiązany jest ponieść, obok zapłaty ceny Produktu (w przypadku wartości wyższej niż zakupiony wcześniej Produkt Klient obowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, a w przypadku wartości niższej Sprzedawca zwróci Klientowi różnicę potrącając opłatę manipulacyjną, o której mowa w poniższym punkcie Regulaminu), następujące koszty:
a) opłata za wymianę Produktu w wysokości 100,00 złotych (słownie: sto złotych);
b) koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy i ponownej dostawy nowego Produktu do Klienta.
8.3. W przypadku wyrażenia woli wymiany Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Kraszewskiego 16, 85-240 Bydgoszcz.
8.4. Wymieniany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

X. Postanowienia końcowe.
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,
w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Co zawiera instrukcja i projekt:

Opracowanie składa się z dwóch części: instrukcji oraz projektu.
Instrukcja jest podzielona na kluczowe etapy niezbędne do wykonania danego obiektu.
W zależności od stopnia skomplikowania – od kilku do kilkudziesięciu.

Każdy etap instrukcji zawiera:

– widok (aksonometrię 3D z dwóch stron, opisany i zwymiarowany),

– spis materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji danego etapu,

– uwagi i szczegółowe opisy dotyczące wykonania,

– legendę.

Ponadto, etapy o wyższym stopniu skomplikowania posiadają opcjonalnie:

– rzut,
– przekrój,

– detale,

– widoki, które są odpowiednio wyskalowane i opisane.

Dodatkowo w opracowaniu znajdziesz projekt z zestawem rysunków, które możesz załączyć podczas procedury zgłoszenia budynku – są niezbędne do spełnienia urzędowych formalności.

Poniżej znajdziesz link do przykładowego etapu – rysunku instrukcji.

PRZYKŁADOWY RYSUNEK INSTRUKCJI

Jak wykonać zgłoszenie

I. Postanowienia ogólne.

Proces budowy rozpoczyna się już w momencie wyboru i zakupu działki. Warto zweryfikować wytyczne administracyjne dotyczące nieruchomości,

bo w rzeczywistości to przepisy prawa wpłyną na końcowy efekt inwestycji – wyglądu czy lokalizacji naszego domu.

Mowa o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), który może być uchwalony dla działki, lub decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez urząd gminy lub miasta. Warto uwzględnić te wytyczne jeszcze przed decyzją o zakupie działki. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie inwestycje wymagają przechodzenia przez dość skomplikowany i kosztowny proces uzyskania pozwolenia na budowę.

Prawo budowlane (art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) zawiera katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi, dotyczy to m.in.

– wolno stojących parterowych budynków gospodarczych oraz

– wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku

o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz mapę zasadniczą z naniesionym rysunkiem planowanego budynku. Procedura jest bardzo uproszczona i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami takimi jak m.in. adaptacja projektu, uzyskanie zatwierdzenia przez osoby uprawnione, wykonanie projektów instalacji.

Atutem jest również czas uzyskania „milczącej zgody”, jeśli organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub wojewoda) w ciągu 21 dni kalendarzowych nie wyda decyzji o sprzeciwie lub postanowienia o uzupełnieniu braków zgłoszenia, można rozpocząć budowę.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia budynku o powierzchni zabudowy do 35 m², niezbędne formularze oraz przykładowe wzory ich wypełnienia znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce: Zadania – Budownictwo i mieszkalnictwo – Proces budowlany

(http://mib.gov.pl/2[proces_budowlany.htm).

Warunki zwrotu dokumentacji:

Mając na uwadze bezpieczeństwo zakupów naszych Klientów, umożliwiamy zwrot dokumentacji (w stanie nienaruszonym, z firmową naklejką zabezpieczającą całość opracowania) w ciągu ciągu 14 dni; od momentu odbioru przesyłki.
Każdy egzemplarz opracowania jest zabezpieczony firmową naklejką NEKLA, której usunięcie bądź naruszenie (tym samym otworzenie dokumentacji), uniemożliwi jej zwrot. Jeśli otrzymałeś przesyłkę, ale podjąłeś/podjęłaś decyzję o zwrocie opracowania, nie naruszaj naklejki, tylko wyślij informację o odstąpieniu od umowy na adres mailowy pracowni: kontakt@nekla.com.pl w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przesyłki.

Główne warunki zwrotu:

1. W przypadku zwrotu, w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki, należy przesłać na adres mailowy pracowni: kontakt@nekla.com.pl informację o odstąpieniu od umowy.
2. Opracowanie musi być zabezpieczone nienaruszoną naklejką firmową nekla.com.pl (w stanie nienoszącym śladów otwierania).
3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (dostępnym na stronie internetowej www.nekla.com.pl).
4. Płatności za opracowanie (w tym koszty dostarczenia dokumentacji) zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas przesyłki. Koszty odesłania opracowania ponosi Klient.
5. Możliwość zwrotu po upływie 14 dni od daty odbioru dokumentacji albo w wypadku uszkodzenia naklejki zabezpieczającej jest rozpatrywana indywidualnie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca szanuje wszelkie dane przekazane przez Użytkowników Serwisu i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień oraz świadczonych usług. Administratorem danych osobowych jest: ONE-A Genowefa Tkaczyk (adres korespondencyjny: ul. Cieszkowskiego 10/1, 85-052 Bydgoszcz; NIP: 5541723089; REGON: 340754419); adres e-mail: kontakt@nekla.com.pl.

Poniżej szczegóły dotyczące wykorzystania konkretnych danych Użytkownika.
Na adres e-mail wysyłane będą następujące treści:
a) wiadomość z linkiem aktywacyjnym w celu potwierdzenia rejestracji konta;
b) informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
c) informacje o anulacji lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
d) treści marketingowe, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
Podany numer telefonu wykorzystywany będzie w celu:
a) informowania o kolejnych etapach realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
b) informowania o anulacji i/lub zmianie terminu realizacji zamówienia w sklepie internetowym;
c) wysyłania treści marketingowych, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na ich otrzymywanie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia może uniemożliwić jego realizację. Klientowi przysługuje prawo wglądu do jego danych i ich poprawiania i żądania usunięcia.
Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem z Sklepu (podane przez Klientów oraz dane zgromadzone automatycznie) będą przetwarzane zgodnie z przepisami. Klient w procesie rejestracji konta ma możliwość wyrażenia osobnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych administratora danych osobowych. Zgoda ta nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Klient w dowolnym momencie może udzielić bądź cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Przetwarzanie plików typu „cookies”:

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. Utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególnościw taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia zastosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niego.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak określić powierzchnię zabudowy?
Jest to rzut poziomy powierzchni budynku w stanie wykończonym. Pomiaru dokonuje się po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, czyli parteru. W przypadku, gdy obrys budynku występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej powierzchnia zabudowy mierzona jest po ścianach nadziemnych wychodzących poza obrys ścian przyziemnych.
Do powierzchni zabudowy zalicza się: lodżie, podcienia i krużganki, werandy zamknięte i otwarte, ganki i portyki, ogrody zimowe.
Nie zalicza się zewnętrznych części budynku takie jak: studzienki piwniczne, podziemne części budynku, tarasy naziemne, pochylnie i schody zewnętrzne, powierzchnie pod daszkami ochronnymi, wykusze, balkony, galerie.

2. Czy budynek parterowy może mieć poddasze?
Zgłoszeniu podlegają budynki parterowe np. gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m2 – czyli posiadające jedną kondygnację.
Kondygnacja jest to część budynku, która znajduje się między położonymi nad sobą stropami (kondygnacja podziemna to taka, która znajduje się poniżej przylegającego do budynku poziomu gruntu; natomiast parter to pierwsza kondygnacja nadziemna). Za kondygnację uważa się także: poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Budynek z poddaszem użytkowym nie jest parterowy, gdyż posiada poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Wyjątek stanowi zgłoszenie poddasza jako nieużytkowe (tzw. strych) – pomieszczenia w niej zlokalizowane nie będą mogły zostać przystosowane na cele mieszkalne, tj. sypialnie, pokoje dzienne itp., ale także pomieszczenia pomocnicze (służące m.in. do komunikacji wewnętrznej, do celów higieniczno-sanitarnych, a także do przechowywania garderoby oraz żywności), pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne.

3. Czy budynek parterowy może mieć antresolę?
Zgodnie z prawem budowlanym antresola to górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.
Antresola jest częścią kondygnacji a nie osobną kondygnacją, zatem budynki do 35 m2 z antresolą nie wymagają pozwolenia na budowę. Antresola pozwala na znaczne zwiększenie powierzchni użytkowej budynku na zgłoszenie, można w taki sposób wydzielić np. sypialnie.

4. Czym jest budynek „wolno stojący”?
W prawie budowlanym pojęcie wolno stojący pojawia się m.in. w odniesieniu do budynków gospodarczych budowanych na podstawie zgłoszenia. Brak jednak legalnej definicji ww. pojęcia. Można zasięgnąć do wyroków sądów, które definiują: budynek wolno stojący jako budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego i jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami.